tweede kamerverkiezingen
| 10:10 | Arjan Olsthoorn

Verkiezingsvergelijker 2021 voor de sector transport en logistiek

In dit overzicht vind je de standpunten van politieke partijen over relevante thema’s voor de sector transport en logistiek voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Dit overzicht is door TLN gemaakt.

Transport en Logistiek

De VVD wil een eenduidige interpretatie van de Europese regels over rij- en rusttijden, zodat chauffeurs overal gelijk worden behandeld. De VVD wil bij het ontwerpen van de infrastructuur rekening houden met intelligente transportsystemen zoals zelfrijdende voertuigen. Data over vervoerstromen delen met private partijen stimuleert innovatie. Informatie over zaken als rijgedrag en afgelegde routes blijft eigendom van de automobilist.

De VVD vindt dat decennia van bezuinigingen veel hebben gevraagd van onze krijgsmacht. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen van het herstel ingezet. Extra inzet van reservisten en samenwerking met bedrijven in bijvoorbeeld de transportsector, helpen volgens de VVD tekorten terug te dringen.


D66 wil experimenten met zelfrijdende en met elkaar communicerende (vracht)auto’s op de snelweg stimuleren, met aandacht voor gegevensbescherming en privacy.

Voor D66 blijft de vrachtwagenheffing zeker tot 2030 gelden. De opbrengsten worden teruggesluisd naar schone innovatie in de Nederlandse transportsector.

D66 wil nationale regie om open ruimte n het Nederlandse landschap te behouden. Samen met provincies gaat D66 bedrijfshallen allereerst clusteren op bestaande bedrijventerreinen. Voor het groeiende aantal distributiecentra worden enkele nieuwe clusters aangewezen bij knooppunten van goederenverkeer.

D66 maakt het wettelijk mogelijk om pakjes en personen in dezelfde taxi te vervoeren.


GroenLinks wil dat transport van levende dieren niet langer dan vier uur mag duren.


De ChristenUnie wil dat de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2023 niet alleen gaat gelden op snelwegen en provinciale wegen, maar op alle wegen.

Ook voor het goederentransport zet de ChristenUnie vol in op verduurzaming door te investeren in vervoer over water en spoor. De ChristenUnie streeft ernaar dat halverwege deze eeuw alle vormen van goedervervoer klimaatneutraal en zero-emissie zijn.

De ChristenUnie wil de import van kalveren beperken. Er komt een einde aan lange-afstands-transporten. De maximale duur van transport wordt 8 uur. Dit komt volgens de ChristenUnie ten goede aan dierenwelzijn.


De SGP wil overdag een landelijk inhaalverbod invoeren voor vrachtwagens op 2×2-baans snelwegen.

Het delen van data tussen transport- en logistieke bedrijven en tussen vrachtwagens en slimme verkeerslichten kan volgens de SGP een belangrijke bijdrage leveren aan meer efficiënt en gestroomlijnd én veilig goederenvervoer. De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan goede en betrouwbare ICT-systemen.

Er zijn volgens de SGP Europese afspraken nodig om ruimte te krijgen voor het rijden met extra lang vrachtwagencombinaties (zogenaamde LZV’s en SEC’s).

Het Europese verbod voor vrachtwagenchauffeurs om de wekelijkse rustperiode in de cabine door te brengen, geeft hen volgens de SGP onvoldoende flexibiliteit. Het moet mogelijk worden om één keer in de maand op een beveiligde parkeerplaats met voorzieningen te staan.

Vrachtverkeer op zondag moet volgens de SGP net als in diverse andere landen worden verboden. Dit is ook van belang voor de bescherming van eigenrijders.

De tarieven voor tachograafkaarten moeten volgens de SGP omlaag. Het kan niet zo zijn dat onze transportbedrijven meer moeten betalen dan hun collega’s in het buitenland.

Bereikbaarheid

De VVD wil extra investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen. Ook het groeifonds van de overheid wordt daarvoor ingezet. Investeringen in infrastructuur worden gedaan waar deze het meest effectief zijn. Hierbij heeft de VVD oog voor bereikbaarheid van de stad en van de regio, en voor grensoverschrijdende verbindingen.

De VVD wil het wegennet verder ontwikkelen door de structurele aanpak van de stikstofuitstoot. Daarbij dient veiligheid te allen tijde boven milieueisen te gaan. Dit houdt in dat noodzakelijk onderhoud en renovatie aan wegen, bruggen en dijken altijd doorgang kan vinden, ongeacht de stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat.

Ook wil de VVD goederenvervoer van de weg naar het water en spoor verschuiven. Hierdoor vermindert de druk op het wegennet.


Goede verbindingen zijn van groot belang voor onze economie en transport. Het CDA pakt landelijk en regionaal knelpunten aan en zet in op innovatieve oplossingen om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan.

Voor betere verbindingen tussen steden en regio’s wil het CDA hubs bouwen, waar verschillende vervoersstromen samenkomen en reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro.

Het CDA wil op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.


De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De PVV is tegen rekeningrijden. De PVV wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.


Om Nederland bereikbaar te houden, moet volgens D66 goederenvervoer meer over het water en het spoor plaatsvinden. Goederenvervoer over het spoor moet in 2025 volledig elektrisch zijn.

D66 vervangt de motorrijtuigenbelasting door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s. Deze heffing baseert D66 op CO2-uitstoot, plaats en tijd. Met de spitsheffing worden mensen verleid om op een rustiger moment of op een andere manier te reizen.


De stikstofproblemen mogen er volgens de PvdA niet voor zorgen dat de woningnood verder oploopt. Bouwprojecten krijgen voorrang boven industrie en snelwegen.


GroenLinks investeert in de fiets en vervoer over water. We leggen geen nieuwe autowegen aan, want meer asfalt leidt alleen maar tot meer files.


Er mag geen achterstallig onderhoud aan (vaar)wegen zijn. Het aantal storingen aan wegen, bruggen en sluizen moet omlaag. De ChristenUnie wil daarom de komende jaren flink investeren in het wegwerken en voorkomen van achterstallig onderhoud en het vervangen en renoveren van de infrastructuur die aan het einde van haar levensduur komt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan slim onderhoud met behulp van sensoren. De begroting voor het onderhoud van de Rijksinfrastructuur moet structureel sluitend zijn.

Door de weginfrastructuur beter te benutten, hoeft deze niet te worden uitgebreid. We leggen daarin geen nieuwe snelweginfrastructuur meer aan.


De plotselinge afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer leverde veel economische schade op. De SGP wil dit voorkomen en daarom achterstallig onderhoud aanpakken. Hier moet voldoende budget voor gereserveerd worden.

Verbreding van wegen is op bepaalde punten wel een oplossing, maar niet dé oplossing. Het gaat ook om beter gebruik maken van bestaande infrastructuur.

Investeringen in de aanpak van infrastructuurknelpunten blijven een belangrijk onderdeel van het Bereikbaarheidsfonds. Om maar wat te noemen: het verkeerslichtvrij maken van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld en het verbreden van de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn, van de A20 tussen Rotterdam en Gouda en van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Economie en bedrijfsleven

De VVD wil verbeteringen van het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat. Dat betekent investeren in uitmuntend onderwijs, infrastructuur van wereldklasse, een goed functionerende arbeidsmarkt, innovatie en lage belastingen.

De VVD wil groei van Schiphol en de Rotterdamse haven zodat Nederland als handelsland verbonden blijft met de wereld. De VVD investeert daarnaast in infrastructuur en verbindingen met onze buurlanden, ook in de grensregio’s.

Ook wil de partij steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. De VVD verlengt steunmaatregelen, zoals extra garantstellingen voor mkb-kredieten, lagere provisies bij de mkb-leningen en aanpassingen in het gebruikelijke loon.


In de platformeconomie ziet het CDA nog te veel wegwerpbanen, slechte werkomstandigheden en andere missstanden. De ontwikkelaars en marketeers verdienen het geld, terwijl de fietskoeriers en de magazijnmedewerkers onderbetaald het zware werk doen. Extra handhaving en regulering zijn nodig om van deze sector een gezonde bedrijfstak te maken.

Volgens het CDA hebben ondernemers meer nodig om te ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Het CDA wil een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt.

Goed ondernemerschap is eigen aan de traditie van familiebedrijven. Zij zijn sterk geworteld in de regio en van groot belang voor de lokale economie. Het CDA wil een gerichte ondersteuning die rekening houdt met het bijzondere karakter van familiebedrijven.


D66 helpt het midden- en kleinbedrijf met de digitale transformatie.

Ons landschap ‘verdoost’. Ondertussen staan oude bedrijventerreinen vaak leeg. Politiek ingrijpen is volgens de D66 nodig om bedrijven te clusteren en open ruimte te beschermen.

Overheidsinvesteringen in de Nederlandse economie moeten volgens de D66 na jaren daling weer gaan stijgen. Door te investeren in onderwijs, wetenschap, innovatie, infrastructuur en verduurzaming kan de economie verantwoord groeien.


Sociaal en groen ondernemerschap wordt volgens de PvdA de norm. Bedrijven leggen hun maatschappelijke missie vast. Helpen ze de mens en planeet en maken ze daarbij winst, dan krijgen ze extra hulp en bescherming. Bedrijven die winst maken ten koste van mens en planeet hebben geen bestaansrecht.

De arbeidsmigranten zijn volgens de PvdA te vaak speelbal geworden van bedrijven die zo goedkoop mogelijk willen produceren. Bedrijfstakken als de slachterijen en distributiecentra waar regelmatig geconstateerd wordt dat de rechten van arbeidsmigranten niet serieus genomen worden, kunnen net zoals nu in Duitsland verplicht worden alleen te werken met mensen die direct in dienst zijn.


Met steun – en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bi digitalisering, mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid en gemakkelijker maken van Europese samenwerkingen in grensregio’s zorgt GroenLinks ervoor dat het midden- en kleinbedrijf ook na de coronacrisis deze rol kan blijven spelen.

GroenLinks kiest voor groene industriepolitiek en stappen af van de mainportstrategie die vooral is gericht op fossiele (lucht)havens. GroenLinks herwaardeert de maakindustrie in Nederland en Europa., waardoor Nederland producten niet meer de hele wereld hoeft over te slepen en in een crisis minder afhankelijk is van het buitenland.


De toegevoegde waarde van internationale knooppunten als Schiphol en Rotterdam is en blijft groot, maar de negatieve impact op lokaal niveau is volgens de ChristenUnie ook enorm en neemt toe. In plaats van in te zetten op verdere groei van intercontinentale logistiek met alsmaar meer containers, wordt de Rotterdamse haven een logistiek knooppunt van een meer op Europese schaal vormgegeven circulaire economie en duurzame maakindustrie.

De continuïteit van familiebedrijven mag niet in gevaar komen wanneer ze van de ene generatie naar de volgende worden overgedragen. Dit rechtvaardigt volgens de ChristenUnie een forse fiscale vrijstelling voor het ondernemingsvermogen bij bedrijfsoverdracht.

De zondag is volgens de ChristenUnie de dag voor kerkgang, familie en ontspanning; wat ons betreft dus geen reguliere werkdag. In cao’s worden afspraken gemaakt over onder welke voorwaarden werk op zondag mogelijk is.


Toetsing van de regeldruk bij nieuwe regels moet volgens de SGP beter. Ambtenaren moeten meer in de huid van ondernemers kruipen: welke stappen moeten ondernemers precies zetten en wat betekent dat voor hen?

Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten volgens de SGP de lasten voor ondernemers (met name voor het mkb) omlaag.

Webwinkels moeten volgens de SGP bij pakketbezorging aan huis bij particulieren een stevige bezorgheffing of bezorgingstarief in rekening gaan brengen. Dit is een stimulans vooraflevering via afhaalpunten en beperkt de overlast van koeriers in de wijken en buurten.

Verduurzaming

De afgelopen jaren zijn eerste stappen gezet naar verduurzaming, bijvoorbeeld door het stimuleren van emissieloos vervoer en laadinfrastructuur. Daar wil de VVD in een verantwoord en betaalbaar tempo mee doorgaan. Het verduurzamen van Nederland mag niet leiden tot lastenverzwaringen voor middeninkomens of mkb.

De VVD wil toewerken naar een circulaire economie en daarom zullen onze mobiliteit, woningbouw en landbouw verder moeten verduurzamen.

De VVD wil een aanscherping van de (Europese) normen voor de uitstoot van CO2 (g/km) door personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Dit dwingt fabrikanten te investeren in schonere motoren.


Het CDA maakt serieus werk van de vergroening en verduurzaming van ons land. Met een groene en schone leefomgeving. Ivesteringen in schone energie en vermindering van uitstoot draagt Nederland bij aan doelen van Parijs.

Het CDA wil in Europees verband strengere eisen aan duurzame productie en aan de kwaliteit van tal van producten.

De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof vraagt volgens de CDA in eigen land om een evenredige bijdrage van alle sectoren.


De PVV wil dat belemmerende regelgeving rond stikstof en PFAS direct van tafel gaat – net als doorgeslagen regeltjes over geluid, lucht, milieu, verduurzaming en klimaat. De PVV wil stoppen met onzinnige CO2-, stikstof- en PFAS-maatregelen voor boeren, vissers, bouwers en automobilisten.


D66 wil voor zware transportmiddelen als vliegtuigen, schepen, vrachtwagens en landbouwmachines een verplichting om schone brandstoffen bij te mengen, zoals synthetische kerosine, groene methanol en bio-LNG. In 2030 moet in deze sectoren 15 procent schone brandstoffen bijgemengd worden. Hierdoor zijn producenten ook meteen verzekerd van afnamen.

D66 helpt steden om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Daarom zet D66 in op milieuzones voor personen- en bestelauto’s in minimaal 45 steden in 2025. Bezorgscooters en bezorgauto’s moeten vanaf 2025 zonder uitstoot rijden.

D66 blijft investeren in laadpalen. Ook in slimme laadpalen, waarmee elektrische auto’s kunnen laden wanneer de stroom goedkoop is en weer terug kunnen leveren aan het net wanneer er tekorten zijn. Zo worden auto’s een opslagplaats voor energie.


De PvdA wil dat alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast zo snel mogelijk voor stillere en duurzamere alternatieven vervangen worden.


GroenLinks maakt Nederland koploper in groene waterstof, onder andere voor zwaar transport. Ook wil de partij investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en stimuleert bedrijven te elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof.

GroenLinks bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s.

Een verplichting voor vliegtuigen, schepen, vrachtwagens en landbouwmachines om schone brandstoffen bij te mengen, zoals synthetische kerosine, groene methanol en bio-LNG. Dat wil GroenLinks.


De ChristenUnie wil dat er meer milieu en zero-emissie zones komen.

Het wegvervoer moet ook bijdragen aan de nationale stikstofdoelstellingen, volgens de ChristenUnie.

De ChristenUnie stimuleert de productie van groene waterstof (eventueel gekoppeld aan win dop zee), met het oog op vrachtvervoer, inclusief zwaar wegtransport. Voor 2025 worden afspraken gemaakt over de aanleg van 35 ‘heavy duty’ waterstoftankstations langs de snelwegen die de haven van Rotterdam verbinden met Duitsland en België. Deze afspraken worden onderdeel van een brede transitie-agenda naar zero-emissie goederentransport, waarin ook elektrisch goederentransport aandacht krijgt.


De SGP merkt op dat het vanzelfsprekend lijkt; volle winkels en gestage aanvoert van grondstoffen en materialen. Dat het niet vanzelfsprekend is, bleek tijdens de coronacrisis. Dit onderstreept volgens de SGP het vitale belang van de bedrijven die werkzaam zijn in transport en logistiek. De mensen die in deze sector werken verdienen daarom onze steun, ook bij het verduurzamen van het goederenvervoer.

De SGP wil dat de inkomsten van de vrachtwagenheffing terig blijven vloeien naar de transportsector ten behoeve van ondersteuning van innovatieve projecten die het lange afstandtransport kunnen verduurzamen. Denk aan rijden op waterstof.

De SGP wil dat het Rijk gemeenten en netbeheerders ondersteunt bij de uitrol van een toekomstbestendig (publiek) laadpalennetwerk, ook voor elektrische vrachtwagens in de stad.

 

Bron: TLN

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie